Оформлення текстових документів кваліфікаційних робіт

Комплекс методичних матеріалів щодо оформлення текстових документів кваліфікаційних робіт для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 0305 – «Економіка і підприємництво» спеціальностей: 7.03050401 «Економіка підприємства», 7.03050701 «Маркетинг», 7.03050201 «Економічна кібернетика» / О.В. Білоброва, Н.М. Чуприна, А.Є. Рябик – Дніпропетровськ: УДХТУ, 2014. – 27 с.

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Метою написання дипломної роботи (проекту) являється розв'язання конкретної теоретичної проблеми або прикладного завдання на основі самостійних досліджень та використаних літературних джерел, в логічному і системному плані, з сучасних позицій і напрямків підвищення ефективності виробничої, інвестиційної, операційної та господарської діяльності підприємства чи фінансово-кредитної установи.

Дипломна робота (проект) виконується автором для публічного захисту, тому до неї ставиться вся сукупність вимог, як до робіт такого характеру, а саме:
- високий теоретичний рівень;
- чіткість викладення;
- аргументованість;
- наповненість достовірними фактичними даними;
- обгрунтованість застосованих методів досліджень;
- формулювання власного відношення до проблем, що розглядаються;
- відображення особистого вкладу в розробку теми;
- конкретність пропозицій і рекомендацій.

В дипломній роботі (проекті) слід стисло та логічно викласти зміст та результати досліджень, уникати загальних слів і бездоказових тверджень.
Необхідно обов'язково посилатися на авторів і джерела, з яких запозичено матеріали або окремі результати.
Працюючи над дипломною роботою (проектом), студент має засвоїти навички обгрунтування її актуальності, мети і завдань, побудови комплексної схеми прикладного дослідження, роботи з різними джерелами інформації, аналізу та оцінки різноманітних аспектів функціонування об'єкта досліджень, формулювання власних пропозицій, рекомендацій та висновків .

Завданнями дипломної роботи (проекту) є:
- визначення та узагальнення теоретичних засад з обраного напряму прикладного дослідження;
- здійснення всебічної діагностики проблеми, що досліджується, із застосуванням сучасного аналітичного інструментарію;
- розробка й оцінка можливих підходів до вирішення прикладних економічних проблем;
- обґрунтування доцільності пропозицій щодо вирішення сформульованих прикладних проблем.

2 ТЕМАТИКА ДИПЛОМНИХ РОБІТ (ПРОЕКТІВ)
Вибір теми дипломної роботи (проекту) є початком процесу дипломування.
Тема дипломної роботи (проекту) повинна бути актуальною, мати теоретичне та прикладне значення, відповідати сучасному рівню розвитку науки і практики, напряму та спеціальності, вказувати на мету здійснюваного дослідження. Назву слід формулювати коротко, без використання ускладненої термінології.

Теми дипломних робіт (проектів) можуть бути запропоновані:
- керівником студента з дипломування;
- самим студентом з числа тем, які складають типовий перелік і потребують обов'язкового уточнення і конкретизації разом з науковим керівником, в залежності від мети, предмета і об'єкта досліджень та бази переддипломної практики;
- самим студентом, в розвиток тематики, якою він займався в наукових студентських гуртках, під час виробничої практики, в курсових роботах та за власною ініціативою.

Обравши тему дипломної роботи, студент повинен протягом першого тижня переддипломної практики порадитись зі співробітниками установи, на якій вона проводиться, щодо актуальності проблеми, запропонованої до розгляду, та забезпечення необхідною інформацією для розрахунків.
У випадку, коли на розробку окремої теми в одній установі претендують кілька студентів, закріплення і конкретизація її для окремих дипломників проводиться спільно науковими керівниками або завідувачем кафедри з урахуванням можливостей виконання в умовах різних служб і відділів, знань і умінь дипломників та необхідності забезпечення самостійності в їх роботі.

Студенти за власним бажанням і після узгодження з науковим керівником можуть брати участь у комплексному дослідженні однієї проблеми. Мета, задачі, межі та хід дипломування в цьому випадку визначаються одним керівником дипломної роботи.
Всі дипломні роботи повинні грунтуватися на реальному матеріалі, зібраному й узагальненому в ході переддипломної практики.
Тема дипломної роботи подається студентом та його науковим керівником завідувачу кафедри для затвердження. Остаточно теми дипломних робіт закріплюються за студентами наказом ректора за поданням випускаючої кафедри і деканату факультету у встановлені терміни і зміні (уточненню) надалі не підлягають.

Після видання наказу науковий керівник разом із студентом формулює завдання, розгорнутий план і графік виконання дипломної роботи із визначеними обсягами та термінами.

3 ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ (ПРОЕКТУ)
З метою надання дипломникові теоретичної та практичної допомоги в період підготовки і написання дипломної роботи кафедра призначає йому наукового керівника. Як правило, ним являється викладач кафедри, під керівництвом якого студент проходив переддипломну практику.

Керівник дипломної роботи зобов'язаний:
- надати студентові практичну допомогу в обранні теми дипломної роботи і розробці плану її виконання;
- видати завдання на дипломну роботу;
- надати допомогу в обранні методики проведення досліджень;
- надати кваліфіковану консультацію щодо підбору літературних джерел і фактичних матеріалів, необхідних для виконання роботи;
- здійснювати систематичний контроль за ходом виконання дипломної роботи студентом відповідно до затвердженого плану;
- після виконання дипломної роботи дати оцінку якості її виконання й відповідності вимогам, що ставляться до робіт такого типу (відгук керівника);
- провести попередній захист дипломної роботи з метою виявлення ступеня готовності студента до публічного захисту.

Дипломникові необхідно періодично (за обопільною домовленістю) інформувати наукового керівника про хід виконання дипломної роботи, консультуватися з питань, що викликають сумніви, обов'язково доводити до його відома інформацію про можливі відхилення від затвердженого графіка.
Дипломникові варто мати на увазі, що науковий керівник не є ні співавтором, ні редактором дипломної роботи й тому не повинен виправляти наявні в роботі методологічні, стилістичні, орфографічні та інші помилки.

На першому етапі підготовки роботи науковий керівник радить, з чого розпочати вивчення теми, коригує план, дає рекомендації щодо списку літератури, яка повинна бути використана в дослідженнях.
У ході виконання роботи керівник виступає як опонент, вказує дипломникові на недоліки аргументації, позиції, стилю тощо, радить, як краще їх усунути.

Рекомендації й зауваження наукового керівника дипломник повинен сприймати творчо. Він може враховувати їх або відхиляти на свій розсуд, так як відповідальність за розробку й висвітлення теми, якість змісту й оформлення дипломної роботи повністю покладається на нього.
Закінчена і підписана студентом дипломна робота надається керівникові не пізніше, ніж за 14 днів до захисту, після чого останній складає письмовий відгук.

Керівник дипломної роботи (проекту) одночасно являється і нормоконтролером. Він перевіряє відповідність оформлення роботи вимогам методичних рекомендацій кафедри. У випадку виявлення грубих порушень та недоліків робота повертається студентові для їх усунення.
Дипломна робота направляється на рецензію на одну з кафедр університету або за місцем проходження переддипломної практики студентом.
На підставі ознайомлення з роботою, відгуком керівника та бесіди з автором, завідувач кафедри вирішує питання про допуск студента до захисту дипломної роботи, роблячи при цьому відповідний запис на титульному аркуші.

До захисту допускаються студенти, які виконали всі вимоги навчального плану та програми навчання.
Перед захистом дипломної роботи студент повинен підготувати та погодити з керівником текст виступу (доповідь) та демонстраційні матеріали.
Захист дипломних робіт проводиться на відкритому засіданні Державної екзаменаційної комісії (ДЕК) за участі не менш як половини його складу.
Порядок захисту дипломних робіт визначається «Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах».

Після закритого засідання Державної екзаменаційної комісії голова ДЕК оголошує результати захисту дипломних робіт.
Студент, який отримав на захисті незадовільну оцінку, за рішенням ДЕК може представити дипломну роботу до повторного захисту з доробками, або розробити нову тему, що окремо затверджується кафедрою.
Студент, що не захистив дипломну роботу, відраховується з університету і може бути допущений до повторного захисту протягом не більш як трьох років після його закінчення.

Студентам, які не захистили дипломну роботу з поважних причин, ректором університету подовжується термін навчання до наступного періоду роботи ДЕК з захисту дипломних робіт, але не більше ніж на один рік.
Дипломна робота після захисту зберігається в науковій бібліотеці університету.
Кафедра має право використовувати матеріали дипломних робіт у навчальному процесі з метою його поліпшення.

4 ВИМОГИ ДО ПОРЯДКУ ВИКЛАДЕННЯ СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ (ПРОЕКТУ)
Дипломна робота (проект) повинна містити:
- титульний аркуш (пояснювальна записка);
- завдання на дипломну роботу (проект);
- реферат;
- зміст;
- вступ;
- основну частину (чотири розділи);
- висновки;
- список використаної літератури;
- додатки (при необхідності).

До дипломної роботи (проекту) окремо у прозорому файлі, також додаються:
- відгук керівника на дипломну роботу (проект);
- рецензія на дипломну роботу (проект).

4.1 Пояснювальна записка (титульний аркуш)
Пояснювальна записка (титульний аркуш) дипломної роботи (проекту) (Додаток А) містить: найменування вищого навчального закладу, де виконана робота, з вказівкою підпорядкованості (Міністерство освіти і науки України) та структурного підрозділу (найменування факультету та кафедри); тему дипломної роботи; прізвище, ініціали, шифр групи студента; назва та шифри напряму підготовки та спеціальності; прізвище, ініціали, науковий ступінь, вчене звання наукового керівника; прізвище, ініціали, науковий ступінь, вчене звання рецензента; місто і рік виконання дипломної роботи (проекту).

4.2 Завдання на дипломну роботу (проект)
Завдання, до якого додається календарний план роботи студента за обраним напрямом дослідження (Додаток Б), затверджується завідувачем кафедри та видається студенту керівником дипломної роботи (проекту).

4.3 Реферат
Реферат (Додаток В) містить стислу інформацію, яка дозволяє прийняти рішення про доцільність ознайомлення зі всією роботою. В ньому зосереджені відомості про обсяг дипломної роботи, кількість ілюстрацій, таблиць, додатків, джерел згідно з переліком посилань; основні дані про структуру дипломної роботи, об'єкт, мету, методи досліджень, результати і ступінь їх впровадження, рекомендації і пропозиції, перелік ключових слів.
Реферат повинен вміщуватися на одній сторінці формату А4. Ключові слова, що є визначальними для розкриття сутності роботи, наводять після тексту реферату великими літерами в називному відмінку в рядок через коми, перелік їх повинен містити від 5 до 10 слів.

4.4 Зміст дипломної роботи (проекту)
Зміст (Додаток Д) розташовують безпосередньо після реферату, починаючи з нової сторінки.
До змісту включають: вступ; послідовно перелічені назви всіх розділів, підрозділів, пунктів і підпунктів (якщо вони мають заголовки); висновки за розділами 1 – 3; загальні висновки; перелік використаної літератури; назви додатків (якщо вони мають місце) і відповідні номери сторінок.
Назви розділів і підрозділів мають бути стислими, зрозумілими, грамотно сформульованими та тісно пов'язаними з назвою роботи, але не повторювати її.

4.5 Вступ
У вступі до дипломної роботи (проекту) слід обґрунтувати актуальність і значення обраної теми; сформулювати мету роботи та галузь застосування; визначити об'єкт та методи дослідження, окреслити достовірність, наукову та практичну цінність використаних джерел інформації; зазначити світові тенденції у розв’язанні задач, поставлених у роботі. Обсяг вступу - 2-3 сторінки.

4.6 Основна частина

4.6.1 Перший розділ

Перший розділ (25-30 сторінок) є теоретичним розділом. Структурно він повинен складатися з 2-4 підрозділів, містити теоретичний виклад важливих аспектів проблеми, що досліджується, та критичний огляд наукової літератури і періодичних джерел з визначеної тематики. Розділ закінчується висновками обсягом 0,5 – 1 стор.

4.6.2 Другий розділ
Другий розділ (25-30 сторінок) є аналітичним розділом. В ньому аналізується фактичний стан проблеми, що досліджується, на основі матеріалів, які характеризують об'єкт дослідження (зібраних під час проходження переддипломної практики).
У цьому розділі може бути 2-4 самостійних підрозділи.

Розділ має бути достатньо насиченим фактографічною інформацією, що відображає стан об'єкта дослідження за певний період. При цьому слід чітко розмежувати джерела інформації:
- запозичення з періодичної літератури;
- дані офіційної (державної) статистики;
- дані Інтернет-мережі;
- дані фінансово-економічної документації підприємства;
- статистичні звіти підприємства;
- результати експериментів;
- власні розрахунки.
Розділ закінчується висновками обсягом 0,5 – 1 стор.

4.6.3 Третій розділ
Третій розділ (15-20 сторінок) є проектним розділом. Він повинен містити обгрунтовані пропозиції студента, спрямовані на досягнення мети, поставленої у вступі до дипломної роботи (проекту). Структурно розділ може об’єднувати 2-4 підрозділи. Характер та зміст запропонованих заходів повинен базуватися на результатах аналізу, наведеного у другому розділі роботи. Невід'ємною частиною обґрунтування запропонованих заходів має бути розрахунок їх економічної доцільності (ефективності). Розділ закінчується висновками обсягом 0,5 – 1 стор.

4.6.4 Четвертий розділ
Четвертий розділ (8-10 сторінок) включає опис та характеристику умов, в яких здійснювалися дослідження на підприємстві (проходила переддипломна практика), а також основні вимоги до охорони праці та навколишнього середовища. Завдання для підготовки і виконання цієї частини дипломної роботи (проекту) видається кафедрою «Безпеки життєдіяльності і охорони праці» УДХТУ.

4.7 Висновки
Це заключна частина роботи (2-4 сторінки). Висновки містять стислий виклад результатів аналізу (як позитивних, так і негативних), рекомендацій (пропозицій, заходів) щодо вирішення проблеми, яка досліджувалася в дипломній роботі, підтвердження їх економічної доцільності та ефективності.

4.8 Список використаної літератури
Перелік літературних джерел (Додаток Ж) містить відомості про увесь обсяг інформації, використаної в роботі, які повинні бути оформлені відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи, та на які мають бути посилання у відповідних місцях тексту. Бібліографічні описи в переліку посилань подають за алфавітним порядком.
Перелік використаної у дипломній роботі (проекті) літератури повинен містити 50 - 70 джерел, з них: 30% - підручники та навчальні посібники, 70% - періодичні видання (журнали, монографії, матеріали конференцій, Інтернет-джерела).

4.9 Додатки
Містять матеріали допоміжного характеру – громіздкі таблиці та ілюстрації; матеріали, які через великий обсяг, специфіку викладення або форму подання не можуть бути внесені до основної частини (оригінали фотографій, інструкції, методики, блок-схеми, дослідницькі анкети, форми звітності тощо).

4.10 Відгук керівника на дипломну роботу (проект)
Відгук (Додаток К) – це офіційний документ, у якому керівник дає оцінку дипломної роботи та особистої фахової підготовки студента.

4.11 Рецензія на дипломну роботу (проект)
Рецензія на дипломну роботу (проект) (Додаток Л) є офіційним документом, у якому рецензент (співробітник вузу чи сторонньої організації, яка має повноваження здійснити рецензію кваліфікаційної роботи) дає загальну оцінку дипломної роботи (проекту) студента та вказує на можливі напрямки її прикладного застосування відповідно до об'єкта дослідження.

5 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТОВОГО ДОКУМЕНТУ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ
5.1 Загальні вимоги до викладення тексту документів

Загальні вимоги до структури, викладення і оформлення випускної роботи сформульовані відповідно до Державного стандарту України ДСТУ 3008 – 95 «Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення» від 01.01.1996 р.
З огляду на високі вимоги нормативних документів необхідно неухильно дотримуватися порядку подання окремих видів текстового матеріалу, таблиць, формул та ілюстрацій, відомостей про джерела, включені до списку, тощо.

У даних вказівках використані наступні стандарти:
- ДСТУ ГОСТ 7.1 – 2006 Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання;
- ДСТУ 7.80 – 2007 Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи;
- ГОСТ 7.82 2001 Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов;
- ГОСТ 2.105 – 95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам;
- ГОСТ 2.106 – 96 ЕСКД. Текстовые документы;
- ДСТУ 2.109 – 73 ЕСКД. Основні вимоги до креслень.

Дипломну роботу (проект) подають у вигляді спеціально підготовленого рукопису в твердому переплетенні.
Будь-яку кваліфікаційну роботу друкують машинним способом (за допомогою комп'ютера) на одній стороні аркушу білого паперу формату А4 (210x297мм) до тридцяти рядків на сторінці та вирівнюють «по ширині».
Загальний обсяг дипломної роботи (проекту) повинен становити: для спеціалістів - 90-100 аркушів, магістрів – 100-120 аркушів (у тому числі таблиці, схеми, графіки, діаграми тощо), без урахування додатків.
Зазначений вище обсяг розрахований на використання шрифту Times New Roman текстового редактора MS Word розміру (кегель) 14 з міжрядковим інтервалом – 1,5.

Текст роботи необхідно друкувати, залишаючи береги таких розмірів: лівий – 30 мм, правий – 15 мм, верхній – 20 мм, нижній – 20 мм.
Шрифт друку повинен бути звичайним, чітким; щільність тексту - однаковою.
Пояснювальна записка та демонстраційний матеріал повинні бути виконані грамотною українською мовою.
Друкарські помилки, описки і графічні неточності, які виявилися в процесі написання роботи, можна виправляти зафарбовуванням білою фарбою і нанесенням на тому ж місці виправленого тексту (фрагменту рисунку) машинописним способом. Допускається наявність не більше двох виправлень на одній сторінці.

В тексті не припускається використання жирного, кольорового шрифту, курсиву, підкреслення.
Відступ у абзацах повинен бути однаковим впродовж усього тексту і дорівнювати п'яти знакам (1,25 см).
Текст основної частини роботи поділяють на розділи, підрозділи, пункти і підпункти.
Відстань між назвою розділу і підрозділу, назвою підрозділу і подальшим чи попереднім текстом, назвою пункту, підпункту і подальшим чи попереднім текстом – один вільний рядок.
Не допускається розміщувати назву розділу, підрозділу, а також пункту й підпункту в нижній частині сторінки, якщо після неї розміщено тільки один рядок тексту.

5.2 Нумерація
5.2.1 Нумерація сторінок кваліфікаційної роботи

Сторінки роботи слід нумерувати арабськими цифрами, додержуючись наскрізної нумерації впродовж усього тексту. Номер сторінки проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці.
Титульний аркуш та завдання включають до загальної нумерації сторінок роботи, але номер сторінки на цих аркушах не проставляють.
Нумерація починається з реферату (сторінка 3).
Ілюстрації й таблиці, розміщені на окремих сторінках, включають до загальної нумерації.

5.2.2 Нумерація розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів
Розділи, підрозділи, пункти, підпункти роботи слід нумерувати арабськими цифрами.
Такі структурні частини роботи, як «ЗМІСТ», «ВСТУП», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ», «ДОДАТКИ» не мають порядкового номеру, а їх назви являються заголовками структурних елементів.
Всі аркуші, на яких розміщені згадані структурні частини, нумерують звичайним чином.
Заголовки структурних елементів роботи і заголовки розділів слід розташовувати посередині рядка і друкувати великими літерами, без крапки в кінці, не підкреслюючи. Перенесення слів у заголовку розділів не допускається.
Заголовки підрозділів, пунктів і підпунктів слід починати з абзацного відступу і друкувати маленькими літерами, крім першої великої, без крапки в кінці. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими ставлять крапку. В кінці номера підрозділу крапку не ставлять, наприклад 2.3 (третій підрозділ другого розділу). Потім у тому ж рядку йде заголовок підрозділу. Якщо заголовок складається з двох і більше речень, їх розділяють крапкою.
Пункти нумерують у межах кожного підрозділу. Номер пункту складається з порядкових номерів розділу, підрозділу, пункту, між якими ставлять крапку. В кінці номера пункту крапку не ставлять, наприклад, 1.3.2 (другий пункт третього підрозділу першого розділу)
Підпункти нумерують у межах кожного пункту за такими ж правилами.

5.3 Ілюстрації
Основними видами ілюстративного матеріалу в кваліфікаційних роботах є креслення, рисунки, графіки, схеми, діаграми, фотознімки. Ілюстрації слід розміщувати у роботі безпосередньо після тексту, де вони згадуються вперше, або на наступній сторінці. На всі ілюстрації мають бути посилання у роботі.
Ілюстрації мають назву, яку розміщують під ілюстрацією. За необхідності під ілюстрацією розміщують пояснювальні дані (підрисунковий текст).
Ілюстрація позначається словом "Рисунок ___", яке разом з назвою ілюстрації розміщують після пояснювальних даних.
Ілюстрації слід нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах розділу, за винятком ілюстрацій, наведених у додатках. Номер ілюстрації складається з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, відокремлених крапкою, наприклад, рисунок 3.2 - другий рисунок третього розділу. Крапка в кінці назви не ставиться крім випадків, коли наявність крапки обумовлена скороченням або одиницями виміру. Номер ілюстрації відділяється від її назви рискою.
Ілюстрація повинна бути інтегрованим в MS Word об’єктом, з використанням шрифту 10-14 кегеля.
Ілюстрація відокремлюється від попереднього та наступного тексту вільним рядком.
Приклад оформлення ілюстрації наведено на рисунку 5.1.

5.4 Таблиці
Цифровий матеріал, як правило, повинен оформлятися у вигляді таблиць.
Таблиці друкують 14 або 13 кеглем, припускається використання одинарного міжрядкового інтервалу. Таблиці, які містять менший кегель, виносять у додатки.
Таблицю слід розташовувати безпосередньо після тексту, у якому вона згадується вперше, або на наступній сторінці. На всі таблиці мають бути посилання в тексті роботи.
Назва таблиці друкується з абзацу зверху таблиці малими літерами (крім першої великої). Назва містить: слово “Таблиця”, номер арабськими цифрами, риску, назву, одиниці виміру (якщо вини єдині для всіх показників таблиці). Крапка в кінці назви не ставиться крім випадків, коли наявність крапки обумовлена скороченням або одиницями виміру. Назва має бути стислою і відбивати зміст таблиці. Назву не підкреслюють.
Таблиці нумеруються в межах одного розділу незалежно від підрозділу, до якого вона відноситься. Тобто таблиця 2.5 – це п’ята таблиця другого розділу (навіть якщо таблиця наведена в п. 2.1.4).
Якщо рядки або графи таблиці виходять за межі формату сторінки, таблицю поділяють на частини, розміщуючи одну частину під одною, або поруч, або переносять частину таблиці на наступну сторінку.
При перенесенні таблиці на інший аркуш (сторінку) назву вміщують тільки над її першою частиною. На другий аркуш переноситься додатковий рядок який містить нумерацію колонок.
При перенесенні таблиці на наступний аркуш не припускається залишати на попередньому аркуші лише назву, або назву та шапку таблиці, тобто на попередньому аркуші повинні залишатись щонайменше 3-4 рядки змістовної частини таблиці.
Приклад оформлення таблиці (з переносом таблиці на наступний аркуш).


Оформлення текстових документів кваліфікаційних робіт Скачать Методические указания Оформлення текстових документів кваліфікаційних робіт . Оформлення текстових документів кваліфікаційних робіт

Скачать "Оформлення текстових документів кваліфікаційних робіт" бесплатно с disk.yandex.ru (зеркало 1): ссылка на скачивание с зеркала доступна после регистрации.

Похожие новости

Вимоги та рекомендації до дипломної роботи молодшого спеціаліста

У даному посібнику розглядаються організаційні та методичні питання оформлення, розробки та захисту дипломних робіт, що виникають на останньому етапі пі дготовки молодших спеціалістів зі

Требование по оформлению письменных работ

Методические рекомендации подготовлены на основе действующих ГОСТов и предназначены для студентов, выполняющих письменные учебно-научные работы. Содержат основные правила оформления письменных работ

Подготовка к защите дипломного проекта

Заключительный этап дипломного проектирования включает следующее: -подготовка титульного листа, получение подписей руководителя, консультантов, нормоконтролера и визы декана (последняя подпись

Подготовка дипломного проекта к защите

Подготовка дипломного проекта к защитеЗаконченный дипломный проект, состоящий из пояснительной записки (в непереплетенном виде) и чертежей, подписанных дипломником, представляется на проверку

Рабочий проект 3-х этажного 18-ти квартирного жилого дома

Рабочий проект 3-х этажного 18-ти квартирного жилого дома. Разработан на основании задания на проектирования в соответствии с действующими строительными нормами и правилами (СНиП).
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.